Ana Sayfa / Risale-i Nur Külliyatı / Lem'alar
 
 
 
Lem'alar
Lem'alar
Değişik konularda telif edilen Lem'alar, Nur hizmetinin temel prensiplerini izah ederek Nur talebesinin manevi dinamiklerini ele alır. Bu kitabın ihtiva ettiği konulardan bir kaçı:
• Hz. Yunus ve Hz. Eyyub'un kıssaları
• Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Şia arasındaki imamet ve hilafet meselesi
• Peygamber Efendimizin sünnetine uymanın önemi
• Şeytanın yaratılmasındaki hikmet ve gayeler
• Sedd-i Zülkarneyn nerededir, Ye'cüc ve Me'cüc kimlerdir?
• Mugayyebat-ı hamse (beş bilinmeyen) nedir?
• Avrupa medeniyeti ile Kur'an medeniyeti arasındaki fark
• Tesettürün önemi
• İhlası kazanmak ve muhafaza etmek için riayet edilmesi gereken düsturlar
• Pozitivist düşüncenin temelini oluşturan tabiatçılık görüşünün çürütülmesi
• Hastalara ve ihtiyarlara manevi tavsiyeler
• Tefekkürname risalesinin metni ve Türkçe tercümesi
• İsm-i azamdan olan “Kuddüs, Adl, Hakem, Ferd, Hayy, Kayyum” isimlerinin izahı
• Esmaü'l-hüsna ile yapılan harika dua ve münacatlar

Külliyat Sayfa Sayısı : 526
 
 
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 9
BİRİNCİ LEM’A 11
  Hz. Yunus aleyhisselâmın Enbiya Suresinde geçen kıssası anlatılarak her müslümanın sebeplerden yüz çevirerek müsebbibü'l-esbab olan Allah'a iltica etmesi gerektiği hususu üzerinde durulmaktadır.  
İKİNCİ LEM’A 15
  Çeşitli musibet ve hastalıklara maruz kalan Hz. Eyyüb aleyhisselâmın sabrı ve Rabbisine karşı yaptığı münacat tahlil edilerek insanlara sabır ve tahammül dersleri verilmektedir.  
ÜÇÜNCÜ LEM’A 23
  İnsanın ebediyet için yaratılmış olduğunu; bâki ve ebedî olana yönelmesi lazım geldiğini beyan eder.  
DÖRDÜNCÜ LEM’A 29
  Ehl-i Sünnet ile Şiiler arasında en önemli bir mesele olan imamet ve hilâfet konusunu güzel bir şekilde izah ederek çözüme kavuşturur.  
BEŞİNCİ LEM’A 38
  Telif edilmemiştir.  
ALTINCI LEM’A 38
  Telif edilmemiştir.  
YEDİNCİ LEM’A 39
  Fetih Suresinin son üç ayetinin tefsiri mahiyetinde olan bu bölümde, Kur'an'daki i'caz çeşitlerinden olan ihbar-ı gayb ciheti izah edilerek, bu ayetlerin hulefa-i raşidine ve diğer sahabelere işaret eden nükteleri anlatılmaktadır.  
SEKİZİNCİ LEM’A 51
  Gavs-ı Âzam Abdülkadir Geylanî'nin Hizbü'l-Kur'an'a dair keramet-i gaybiyesi hakkında olup Sikke-i Tasdik-i Gaybî mecmuasında neşredilmiştir.  
DOKUZUNCU LEM’A 52
  Vahdetü'l-vücud, Hz. İsa'nın babasız dünyaya gelişi ve domuz etinin haram kılınmasındaki illet ve hikmetler gibi değişik konular izah edilmektedir.  
ONUNCU LEM’A 62
  Kur'an hizmetinde çalışan Risale-i Nur talebelerinin sehiv ve hataları neticesinde yedikleri şefkat tokatlarını anlatır.  
ON BİRİNCİ LEM’A 72
  Sünnet-i seniyyenin ehemmiyeti anlatılarak, ümmetin fesada düştüğü günümüzde Resulullahın sünnetine sımsıkı sarılarak bid'atlardan uzak durulması gerektiği, gayet beliğ bir şekilde işlenmektedir.  
ON İKİNCİ LEM’A 86
  Tüm canlıların rızkının Allah tarafından tekeffül edildiği; yer ve göklerin yedi tabakadan ibaret olduğu gibi konular ayetler ışığında izah edilmektedir.  
ON ÜÇÜNCÜ LEM’A 95
  Şeytanın ve şerlerin yaratılmasındaki hikmet en mukni örneklerle izah edilerek, şeytandan ve onun desiselerinden her vakit Allah'a sığınılması gerektiği vurgulanmaktadır.  
ON DÖRDÜNCÜ LEM’A 117
  Dünyanın öküz ve balık üzerinde olduğunu ifade eden rivayet tahkik edilerek, ayrıca besmelenin altı sırrı açıklanmaktadır.  
ON BEŞİNCİ LEM’A 131
  Risale-i Nur Külliyatından Sözler, Mektubat ve Lem'alar'ın On Dördüncü Lem'a'ya kadar olan kısmının fihristesi olup, Fihrist Risalesi'nde neşredilmiştir.  
ON ALTINCI LEM’A 132
  1934 yılllarındaki çeşitli siyasî konulara dair dört suale Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği cevaplar ile; Sedd-i Zülkarneyn, Ye'cüc ve Me'cüc ve mugayyebat-ı hamse gibi konular hakkındadır.  
ON YEDİNCİ LEM’A 145
  "Nota" başlıklarıyla yazılan bu bölümde; ebedi hayat yolculuğunda insana lazım olan hususlar, Kur'an talebesi ile felsefe talebesinin karşılaştırılması, Avrupa medeniyeti, Müslümanların nasıl terakki edebileceği, hak yolda çalışanların yapması gerekenler, tevhid ve haşir gibi konular mükemmel bir üslupla anlatılır.  
ON SEKİZİNCİ LEM’A 175
  Hz. Ali'nin istikbal ile ilgili bazı kerametlerini içeren bu Lem'a, Sikke-i Tasdik-i Gaybî mecmuasında neşredilmiştir.  
ON DOKUZUNCU LEM’A 176
  İktisad ve kanaatin önemini, israf ve savurganlığın zararlarını açıklar.  
YİRMİNCİ LEM’A 186
  İslâmiyette ihlâsın en büyük bir esas olduğunu; ehl-i hakkın ittifak ederek ihtilafa düşmemesinin çarelerini izah eder.  
YİRMİ BİRİNCİ LEM’A 198
  Kur'an hizmetinde olanların ihlâsı kazanması ve muhafaza etmesi için uyulması gereken düsturlar beyan edilerek, ihlâsı kıran sebepler açıklanmaktadır.  
YİRMİ İKİNCİ LEM’A 208
  Bediüzzaman Hazretlerinin şahsî hayatı, Cumhuriyet rejiminin ve kanunlarının tatbikatıyla ilgili sorulan suallere verdiği cevaplardır.  
YİRMİ ÜÇÜNCÜ LEM’A 216
  Varlıkların yaratılışında tabiat kanunlarının, sebeplerin ve kendi kendine oluşun söz konusu olamayacağı; her şeyin yaratacısının Allah olduğu çok güçlü delil ve örneklerle açıklanarak pozitivist düşüncenin temel dayanakları darmadağın edilmektedir.  
YİRMİ DÖRDÜNCÜ LEM’A 236
  Kur'an'ın bir emri olan tesettürün, kadınlar ve kızlar için gayet ehemmiyetli ve zarurî olduğuna dairdir.  
YİRMİ BEŞİNCİ LEM’A 247
  İmanlı ve inançlı kimselerin başına gelen musibetlerin aslında musibet olmadığını bilâkis Cenab-ı Hakkın kullarına bir uyarması ve hatırlatması; günahlara keffaret olması yönüyle de bir iltifatı olduğunu izah eder.  
YİRMİ ALTINCI LEM’A 269
  Toplumun büyük bir kesimini teşkil eden ve hürmete layık olan ihtiyarlar ve ihtiyarlık hakkındaki ayetlerin güzel bir tefsiridir.  
YİRMİ YEDİNCİ LEM’A 322
  Eskişehir Mahkemesi Müdafaanâmesi olup müstakil olarak Müdafaalar kitabında neşredilmiştir.  
YİRMİ SEKİZİNCİ LEM’A 323
  Demirin ve sekiz nev'i mübarek hayvanların Allah tarafından inzal edilmesi, salâvatın hikmeti, üç çeşit uyku ve şeytan ve cinlerin taşlanması gibi konularda sorulan sorulara bir kısım ayetlerin ışığında verilmiş cevapları ihtiva eder.  
YİRMİ DOKUZUNCU LEM’A 367
  Bediüzzaman Hazretleri tarafından Arapça olarak kaleme alınan bu risale, imanı güçlendiren ulvî bir tefekkürname, tevhide dair yüksek bir marifetnamedir. Gayet akıcı bir üslupla yazılmış olan bu münacat, tercümesiyle birlikte yayınlanmıştır.  
OTUZUNCU LEM’A 454
  İsm-i Âzam olan Kuddûs, Adl, Hakem, Ferd, Hayy ve Kayyum isimlerinin kâinatta tecelli eden altı nurunu altı nükte ile izah eder.  
OTUZ BİRİNCİ LEM’A 511
  On Dördüncü Şua olup Şualar mecmuasında neşredilmiştir.  
OTUZ İKİNCİ LEM’A 511
  Risale-i Nur'un fidanlığı mahiyetinde olan Lemaat risalesi olup Sözler mecmuasının sonunda neşredilmiştir.  
OTUZ ÜÇÜNCÜ LEM’A 511
  Katre, Habbe, Şemme, Zerre, Hubab, Zühre, Şule ve onların zeyllerinden ibaret olup Mesnevî-i Nuriye'de neşredimiştir.  
MÜNACAT 512
  Cevşenü'l-Kebîr ve diğer me'sur dualardan ilham alınarak Cenab-ı Hakkın varlığına ve birliğine ve kâinatta tecelli eden esma-i hüsnanın cilvelerine dair son derece akıcı bir üslupla yazılmış harika bir duadır.